Algemene voorwaarden van de eenmanszaak ROEL PEETERS gevestigd te Orvelte, Nederland.

Herzien in 2020

Artikel 1: Geldigheid van deze algemene voorwaarden

1-2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, adviezen, aanbiedingen en alle prestaties, van welke aard dan ook, van Roeland Hyppoliet Amalia Peeters, tevens handelend onder de naam Roel Peeters (hierna te noemen: Roel Peeters), gevestigd en kantoorhoudende te (9441 TC) Orvelte aan het Oranjekanaal Noord Zijde 43, KvK-nummer 51102366, aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten behoeve van, de wederpartij.

1-2      Deze algemene voorwaarden kunnen ook jegens de wederpartij worden ingeroepen door werknemers van Roel Peeters en door derden  die door Roel Peeters zijn ingeschakeld.

1-3      Deze algemene voorwaarden – welke in ieder geval kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Roel Peeters” – kunnen op afspraak door de wederpartij worden ingezien op het vestigingsadres van Roel Peeters (9441 TC Orvelte aan het Oranjekanaal Noord Zijde 43), zullen op de website van Roel Peeters (www.roelpeeters.nl) worden gepubliceerd en aldaar te downloaden zijn, en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.

1-4      De opdracht of bestelling – hoe ook genaamd – van de wederpartij geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een aanbod, advies of offerte, uitgebracht door Roel Peeters, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een product of dienst, geleverd of verricht door Roel Peeters, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Het aangaan van een overeenkomst door de wederpartij met Roel Peeters geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1-5      Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De wederpartij die zich op afwijking van de algemene voorwaarden beroept, moet deze afwijking met schriftelijke middelen bewijzen. Aan overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1-6      Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren welke tot ongeldigheid leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zoveel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding geheel wegvallen, dan blijven alle overige bedingen, hoe nauw zij ook met het weggevallen beding samenhingen, onverkort in stand.

Artikel 2: Enige definities en algemene bepalingen

2-1      Onder “wederpartij” wordt in ieder geval verstaan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon is in de ruimste zin des woords en de/het – voor zover niet reeds een rechtspersoon – overheid, overheidsinstantie of overheidsorgaan, en die/dat, van welke aard dan ook, aan Roel Peeters een opdracht verstrekt, een overeenkomst met Roel Peeters aangaat, een aanbod, een offerte, een product of een advies van Roel Peeters ontvangt of welke prestatie dan ook van Roel Peeters ontvangt.

2-2      Onder “opdracht” wordt in ieder geval verstaan, het verrichten van diensten en/of het leveren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van goederen in het kader van of met betrekking tot:

 • bedrijfsopleiding en -training
 • beoefening van podiumkunst
 • studiebegeleiding, vorming en onderwijs
 • recreatie
 • alle prestaties van Roel Peeters van welke aard ook

2-3      Onder “schriftelijk” kan tevens verstaan worden “elektronisch”, althans bij methode die geschikt is voor het verzenden en opslaan van geschrifttekens. Niettemin staat het Roel Peeters steeds vrij om te verlangen dat de wederpartij enige mededeling bij ondertekend, niet-elektronisch stuk aan Roel Peeters richt of bevestigt. De bewijslast van ontvangst van enige mededeling van de wederpartij door Roel Peeters berust bij de wederpartij. Roel Peeters mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan Roel Peeters schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

2-4      Indien naar enige wettelijke regeling wordt gewezen, wordt tevens gedoeld op enige wettelijke regeling welke geacht moet worden daarvoor in de plaats te zijn getreden.

Artikel 3: Algemene voorwaarden van wederpartijen en/of derden

3-1      Roel Peeters wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De bewijslast van dat laatste berust alsdan bij de wederpartij.

3-2       Mochten algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden toch toepasselijk zijn, dan laat dit echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Roel Peeters onverlet, voor zover deze niet strijdig zijn met die algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden.

3-3      Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden worden slechts door Roel Peeters aanvaard met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op andere overeenkomsten, ook die welke nadien worden aangegaan, zullen de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk niet van toepassing zijn. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel  4: Aanbiedingen en offertes

4-1      Alle aanbiedingen en/of offertes van Roel Peeters zijn vrijblijvend en binden Roel Peeters niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. Mondelinge aanbiedingen door Roel Peeters en aanbiedingen door zijn ondergeschikten in welke vorm ook, binden Roel Peeters niet, tenzij deze aanbiedingen namens Roel Peeters uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

4-2      Alle offertes en/of aanbiedingen van Roel Peeters hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na verzending. Roel Peeters kan een andere geldigheidsduur vaststellen en deze op de offerte of anderszins schriftelijk aan de wederpartij mededelen. Indien de wederpartij de geldende termijn ongebruikt laat passeren, vervalt de offerte.

4-3      Alle offertes en/of aanbiedingen kunnen te allen tijde door Roel Peeters worden herroepen of herzien voordat de ingevolge lid 4-2 geldende termijn is verstreken (of daarna, zelfs indien de opdracht is gegeven), behoudens indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Roel Peeters was vermeld dat de offerte bindend voor hem was.

4-4      Roel Peeters is pas aan een – al dan niet naar aanleiding van een offerte of aanbieding – door de wederpartij gegeven opdracht gebonden, indien Roel Peeters de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Dit is anders indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Roel Peeters was vermeld dat de aanbieding of offerte voor hem bindend was: in dat geval zal Roel Peeters gebonden zijn door aanvaarding van de offerte of de aanbieding door de wederpartij, maar alleen indien de wederpartij dit binnen de geldende termijn doet en de aanvaarding schriftelijk, volledig en onvoorwaardelijk is.

4-5      Aan een niet-tijdige, onvolledige, dan wel voorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van een offerte of aanbieding van Roel Peeters, hoe ondergeschikt de afwijking ook is, is Roel Peeters nimmer gebonden, tenzij Roel Peeters zijn gebondenheid uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

4-6      Bij de offerte meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief van karakter en bindt Roel Peeters niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet nadat de overeenkomst is gesloten. 4-7      De wederpartij is aansprakelijk voor alle extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en alle andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en/of fouten in gegevens die van de wederpartij afkomstig zijn.

Artikel 5: Overeenkomst en afspraken

5-1      Aan enige overeenkomst kunnen door de wederpartij geen rechten jegens Roel Peeters worden ontleend dan nadat de overeenkomst uitdrukkelijk, schriftelijk en aantoonbaar namens Roel Peeters is bevestigd.

5-2      Indien Roel Peeters enige mededeling, zoals een opdrachtbevestiging, bevestiging van afspraken, bevestiging van bepaalde feiten, of wat voor mededeling dan ook, aan de wederpartij richt, is de wederpartij verplicht deze terstond zorgvuldig op juistheid te controleren en, indien hij/zij meent dat bedoelde mededeling onjuist is, hier zo snel als mogelijk is na verzending van de mededeling door Roel Peeters tegen te protesteren, op straffe van verval van het recht zich alsnog op onjuistheid van bedoelde mededeling te beroepen.

5-3      Slechts Roeland Hyppoliet Amalia Peeters is bevoegd Roel Peeters te binden en namens Roel Peeters aanbiedingen, offertes, afspraken en overeenkomsten te bevestigen (of aanbiedingen of offertes waarvan is vermeld dat zij bindend zijn, uit te brengen) alsmede volmachten af te geven, een en ander met inachtneming van de op de vertegenwoordigingsbevoegdheid toepasselijke beperkende bepalingen zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afspraken of overeenkomsten met werknemers of andere ondergeschikten van Roel Peeters of derden binden Roel Peeters niet, voor zover zij aldus namens Roel Peeters niet schriftelijk worden bevestigd of voor zover zij niet vallen binnen een aldus namens Roel Peeters afgegeven schriftelijke volmacht.

Artikel 6: Annulering en wijziging van de opdracht

Zowel de wederpartij als Roel Peeters heeft het recht een opdracht door middel van een aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot tot dertig dagen voordat de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval zijn door de wederpartij geen kosten verschuldigd voor het gedeelte van de opdracht dat is geannuleerd.

6-2      De wederpartij heeft het recht een opdracht door middel van een aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot binnen dertig dagen voordat de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval is de wederpartij 50 % van de overeengekomen prijs verschuldigd van het gedeelte van de opdracht dat is geannuleerd. Indien de annulering echter geschiedt binnen zeven dagen voordat de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt is de wederpartij 100 % van de overeengekomen prijs van de opdracht verschuldigd.

6-3      De wederpartij heeft het recht een opdracht door middel van een aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot geheel of gedeeltelijk te beëindigen nadat de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft genomen. In dat geval blijft de wederpartij 100 % van de overeengekomen prijs van de opdracht verschuldigd.

6-4      Indien de wederpartij gedurende de looptijd van de opdracht wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, zal de wederpartij daartoe een schriftelijk verzoek dienen te doen aan Roel Peeters en vervolgens in goed overleg met Roel Peeters dienen te zoeken naar de beste wijze om de wijziging(en), indien het verzoek door Roel Peeters wordt gehonoreerd, door te voeren.

6-5      Wijzigingen in de opdracht kunnen aanleiding vormen voor Roel Peeters om de prijs van de opdracht te verhogen. Het is aan Roel Peeters om te beoordelen of een wijziging een prijsverhoging rechtvaardigt. Indien de wijziging is toe te rekenen aan Roel Peeters, zal Roel Peeters geen prijsverhoging doorvoeren, tenzij anderszins is overeengekomen of indien zulks uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

6-6      Indien op verzoek van de wederpartij een datum waarop een opdracht (of een gedeelte van een opdracht) dient te worden uitgevoerd, dan wel het aanvangstijdstip of de duur van de uitvoering op de betreffende datum, wordt gewijzigd, komen alle kosten die daarmee en met het bepalen van een nieuw(e) datum, duur of aanvangstijd gemoeid gaan, voor rekening van de wederpartij. Indien een verzoek tot wijziging als bedoeld in de vorige volzin Roel Peeters pas bereikt binnen zeven dagen voor de betreffende datum, zal het verzoek in beginsel niet door Roel Peeters worden geaccepteerd. Ingeval van non-acceptatie van een verzoek dat Roel Peeters pas bereikt binnen zeven dagen voor de betreffende datum, zal de wederpartij Roel Peeters terstond schriftelijk berichten of de wederpartij de datum, de duur of het aanvangstijdstip dat oorspronkelijk was overeengekomen gestand kan doen. Indien de wederpartij de datum, de duur of het aanvangstijdstip dat oorspronkelijk was overeengekomen niet gestand kan doen, geldt (het) de op de betreffende datum uit te voeren (gedeelte van de) opdracht als geannuleerd door de wederpartij in de zin van de laatste volzin van lid 6-2 of – indien de uitvoering van de opdracht als geheel al een aanvang had genomen – in de zin van lid 6-3.

6-7      Roel Peeters is slechts gebonden aan (voorgestelde) wijzigingen in de opdracht, indien dit door Roel Peeters uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd.

6-8      Wijzigingen kunnen het beoogde eindresultaat, de voortgang van de opdracht en de beoogde looptijd van de opdracht beïnvloeden.

6-9      Roel Peeters heeft te allen tijde het recht om door de wederpartij beoogde en verzochte wijzigingen, onder meer indien zij naar het oordeel van Roel Peeters een nadelige invloed hebben op het beoogde eindresultaat, de voortgang van de opdracht of de beoogde looptijd van de opdracht, te weigeren. Dat recht heeft Roel Peeters ook indien een verzoek van de wederpartij als bedoeld in lid 6-6 Roel Peeters bereikt buiten het tijdvak van zeven dagen voor de betreffende datum als bedoeld in lid 6-6.

Artikel 7: Niet-overdraagbaarheid aanspraken en verplichtingen van de wederpartij

De rechten en verplichtingen die uit de tussen Roel Peeters en de wederpartij gesloten overeenkomst, uit het door Roel Peeters gedane bindend aanbod dan wel anderszins uit de relatie tussen Roel Peeters en de wederpartij voortvloeien, kunnen door de wederpartij niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Roel Peeters aan derden worden overgedragen.

Artikel 8: Prijzen en kosten, vooruitbetaling en zekerheidsstelling

8-1      Alle overeengekomen prijzen en andere bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen of wordt aangegeven.

8-2      Alle door derden aan Roel Peeters in rekening te brengen kosten, kunnen door Roel Peeters aan de wederpartij worden doorberekend.

8-3      Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, door Roel Peeters in te kopen producten of af te nemen diensten, en overige door Roel Peeters te maken kosten verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze door Roel Peeters aan de wederpartij worden doorberekend en aanleiding geven tot het wijzigen van prijzen of tarieven, ook indien een vast bedrag was overeengekomen. Deze prijs- of tariefswijziging maakt onderdeel uit van de gesloten overeenkomst en zal geen reden tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen geven.

8-4      Indien een vast bedrag is overeengekomen behoudt Roel Peeters zich het recht voor om onvoorziene extra werkzaamheden te declareren aan de wederpartij, berekend op basis van nacalculatie.

8-5      Roel Peeters kan altijd vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen van de wederpartij voor alle door Roel Peeters geleverde of nog te leveren prestaties en gemaakte of te maken kosten, en bij gebreke daarvan zijn werkzaamheden, diensten en/of leveranties staken of opschorten zonder dat dit enige aansprakelijkheid van Roel Peeters met zich mee zal brengen.

Artikel 9: Verzendingen, leveringen en transport

9-1      Verzendingen aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, zijn altijd voor rekening van de wederpartij, behoudens toezending van de algemene voorwaarden van Roel Peeters aan de wederpartij op diens verzoek. Verzendingen door de wederpartij moeten door deze worden gefrankeerd, bij gebreke waarvan Roel Peeters ontvangst kan weigeren zonder daardoor jegens de wederpartij tekort te schieten.

9-2      Alle verzendingen aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, geschieden voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij een zending richt of doet richten aan Roel Peeters of een derde, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de te verzenden zaak deugdelijk en veilig wordt verpakt, en ook deugdelijk en veilig verzonden wordt, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is voor de dientengevolge ontstane schade, waarbij de wederpartij Roel Peeters in dezen vrijwaart.

9-3      Door Roel Peeters aan de wederpartij, of aan een door de wederpartij aangewezen derde, te leveren goederen, zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de wederpartij.

9-4      Roel Peeters is bevoegd leveringen in gedeelten te verrichten.

Artikel 10: Uitvoering opdracht door Roel Peeters

10-1    Roel Peeters zal iedere opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap ten uitvoer brengen. Door Roel Peeters te verrichten opdrachten hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald, het karakter van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis.

10-2    Het staat Roel Peeters vrij te bepalen welke persoon feitelijk enige opdracht zal uitvoeren of enige andere prestatie zal verrichten. Enige in dezen door de wederpartij opgegeven voorkeur of gegeven aanwijzing bindt Roel Peeters niet. Een mededeling van Roel Peeters dat enige persoon de opdracht zal uitvoeren of de prestatie zal verrichten, bindt Roel Peeters evenmin, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

10-3    De wederpartij is verplicht Roel Peeters in staat te stellen om de op Roel Peeters rustende verplichtingen uit te voeren. De wederpartij is verplicht alle door Roel Peeters benodigde gegevens voor het uitvoeren van de opdracht te verschaffen, en bij ontwikkelingen die voor de uitvoering van de opdracht of het leveren van de prestatie van belang kunnen zijn, Roel Peeters onverwijld op de hoogte te stellen.

10-4    De wederpartij is verplicht alle middelen die zich op de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd – zoals adequaat ingerichte ruimte(n), telefoon-, fax-, internet-, computer- en kopieerfaciliteiten – en die door Roel Peeters benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht, kosteloos aan Roel Peeters ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anderszins wordt overeengekomen.

10-5    In geval van koop, of welke rechtsgrondslag ook die voor Roel Peeters een verbintenis tot levering met zich meebrengt, geldt voor de wederpartij een afnameverplichting indien Roel Peeters tot levering wil overgaan. Indien de wederpartij niet voldoet aan voornoemde verplichtingen, komen de gevolgen en alle daarmee gepaard gaande kosten hiervan voor rekening van de wederpartij.

10-6    Indien de wederpartij niet voldoet aan zijn afnameverplichting als voormeld in lid 10-5, is Roel Peeters gerechtigd om de voor levering bestemde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, en ook gerechtigd om de voor levering bestemde zaken te verkopen en te leveren aan derden. Alle met het vermelde in de vorige volzin verband houdende kosten, waaronder in ieder geval begrepen opslagkosten, administratiekosten, transportkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van de wederpartij.   

10-7    Opgegeven of overeengekomen termijnen voor uitvoering van een opdracht of verrichting van een andere prestatie door Roel Peeters, zoals levertijden en dergelijke of de termijn voor de uitvoering van de opdracht, gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Roel Peeters, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De in de vorige volzin bedoelde termijnen gelden nimmer als fatale termijn. Indien Roel Peeters niet in staat is binnen een opgegeven termijn zijn verplichtingen na te komen zal hij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen onder opgave van de termijn waarbinnen naar redelijke verwachting wel zal worden nagekomen, zonder dat ook deze termijn voor Roel Peeters bindend zal zijn.

10-8    Wanneer opdrachten door Roel Peeters worden uitgevoerd of wat voor prestaties ook worden geleverd, ook al is de hiervoor bedongen termijn verstreken, maar door de wederpartij niet worden geaccepteerd, is de wederpartij niettemin verplicht de gehele prijs aan Roel Peeters te voldoen.

10-9    De data waarop Roel Peeters een opdracht (of een gedeelte van die opdracht) zal verrichten, alsmede de aanvangstijdstippen en duur van het verrichten van die opdracht (of een gedeelte van die opdracht) op de betreffende data, worden in overleg tussen Roel Peeters en de wederpartij schriftelijk vastgelegd.

10-10  Roel Peeters heeft het recht een datum waarop een opdracht (of een gedeelte van die opdracht) dient te worden uitgevoerd, alsmede het aanvangstijdstip en de duur van de uitvoering van die opdracht (of een gedeelte daarvan) op de betreffende datum, tot zeven dagen voor de betreffende datum eenzijdig te wijzigen door middel van kennisgeving daarvan aan de wederpartij. Ter zake van een eenzijdige wijziging door Roel Peeters binnen zeven dagen voor de betreffende datum zijn artikel 13 en artikel 16 onverkort van toepassing.

Artikel 11: Uitvoering opdracht door derden

Het staat Roel Peeters vrij de aan hem gegeven opdracht, althans enige van de op hem rustende verbintenissen, geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden welke door Roel Peeters worden aangewezen. Hoewel Roel Peeters de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan hij geen garanties geven betreffende de door derden verrichte werkzaamheden, verleende diensten en geleverde goederen, zodat elke aansprakelijkheid van Roel Peeters uit hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen

12-1    Roel Peeters behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder de auteursrechten als bedoeld in artikel 15 Auteurswet, artikel 15a Auteurswet en de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op alle producten, gegevens, cursusmateriaal en diensten die door Roel Peeters worden gebruikt bij het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een opdracht, het verstrekken van een advies of het doen van een aanbod, of die daaruit voortvloeien, mee samenhangen of in dat kader worden ontwikkeld. De wederpartij erkent dat Roel Peeters ter zake rechthebbende is en is verplicht op de bedoelde rechten van intellectuele eigendom geen inbreuk te maken.

12-2    De wederpartij respecteert de rechten van intellectuele eigendom van derden (zoals copyrighthouders) op producten, gegevens, cursusmateriaal en diensten die door Roel Peeters worden gebruikt bij het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een opdracht, het verstrekken van een advies of het doen van een aanbod, of die daaruit voortvloeien, mee samenhangen of in dat kader worden ontwikkeld. De wederpartij erkent dat die derden ter zake rechthebbenden zijn en is verplicht op de bedoelde rechten van intellectuele eigendom geen inbreuk te maken.   

12-3    De wederpartij heeft het recht door Roel Peeters geleverde producten, cursusmateriaal en diensten aan te wenden voor eigen gebruik, daaronder begrepen het leveren van bewijs ten behoeve van geschilbeslechting. Door Roel Peeters geleverde diensten, cursusmateriaal en producten waarop auteursrechten rusten, mogen door de wederpartij slechts na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Roel Peeters en eventuele overige rechthebbenden worden bewerkt, verveelvoudigd, gepubliceerd, verspreid of overgedragen aan derden.

12-4    Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten zoals bedoeld in dit artikel, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Roel Peeters geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap, vennootschap of rechtspersoon in te brengen (dan wel een rechtshandeling te verrichten die zulks beoogt) dan wel de door Roel Peeters geleverde producten, gegevens, cursusmateriaal en diensten aan derden in gebruik te geven.

12-5    De wederpartij is verplicht alle vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie die hem/haar over Roel Peeters ter kennis komt, in de breedste zin des woords, volledig geheim te houden. Bedoelde geheimhoudingsplicht staat niet in de weg aan het overleggen van stukken in procedures van geschilbeslechting tussen de wederpartij en Roel Peeters.

12-6    De in dit artikel bedoelde verplichtingen van de wederpartij duren onverminderd voort na beëindiging van de opdracht en de relatie tussen de wederpartij en Roel Peeters.

12-7    Indien de wederpartij de in dit artikel neergelegde verplichtingen c.q. verboden schendt, is – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn – de wederpartij aan Roel Peeters een onmiddellijk opeisbare boete van € 22.500,00 per overtreding verschuldigd, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Roel Peeters op volledige schadevergoeding alsmede op het vorderen van beëindiging en/of ongedaanmaking van de overtreding.

12-8    Overtreding van de hiervoor genoemde verbods- en gebodsbepalingen door een derde komt, indien deze derde op welke wijze dan ook aan de wederpartij gerelateerd is, voor rekening van de wederpartij.

12-9    Het staat Roel Peeters vrij om een of meerdere aparte geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen met de wederpartij. Indien een of meerdere van deze geheimhoudingsovereenkomsten strijdig zijn met het bepaalde in dit artikel, gelden telkens de voor Roel Peeters meest gunstige voorwaarden.

Artikel 13: Tekortkoming, ontbinding, opschorting en onderzoek kredietwaardigheid

13-1    Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem/haar rustende verbintenis jegens Roel Peeters, zal hij/zij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen.

13-2    Roel Peeters heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek doch zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf vereist zal zijn – het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij buitengerechtelijke schriftelijke verklaring, dan wel uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zulks geheel te zijner keuze, indien:

 1. aan Roel Peeters de kredietwaardigheid van de wederpartij niet is gebleken ingevolge het bepaalde in lid 13-3;
 2. bij het handelsregister een voorstel is gedeponeerd tot zuivere splitsing of afsplitsing van de wederpartij; 
 3. de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien ten aanzien van de wederpartij toepassing van een schuldsanering wordt uitgesproken;
 4. onder of ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;
 5. een onderhands akkoord door de wederpartij wordt aangeboden;
 6. ingevolge de daartoe strekkende wettelijke bepalingen mededeling van betalingsonmacht door de wederpartij wordt gedaan;
 7. het bedrijf van de wederpartij in liquidatie treedt of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, waaronder begrepen de overdracht dan wel verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen;
 8. de wederpartij het voornemen heeft Nederland mettertijd te verlaten;
 9. de wederpartij zijn verplichtingen jegens Roel Peeters niet nakomt, de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt of ernstig verhindert, of hoe dan ook in strijd handelt met enige bepaling van enige tussen partijen gesloten overeenkomst;
 10. Roel Peeters goede grond heeft te vrezen dat een of meer situaties als bedoeld in sub a tot en met i zullen plaatsvinden.

In de gevallen als bedoeld in sub 1 tot en met 10, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook. In deze gevallen zal al hetgeen Roel Peeters nog van de wederpartij te vorderen heeft, terstond opeisbaar worden, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. In het geval in sub i genoemd is de wederpartij bovendien verplicht de hierdoor door Roel Peeters geleden schade te vergoeden.

13-3    Het staat Roel Peeters te allen tijde, hetzij voor hetzij na het sluiten van de overeenkomst, vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling aan Roel Peeters. De wederpartij staat Roel Peeters bij voorbaat toe, hiertoe informatie op te vragen bij welke derde of instantie dan ook.

13-4    De wederpartij heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Roel Peeters zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen als genoemd in lid 13-2, en slechts na Roel Peeters bij schriftelijke aanmaning een redelijke termijn, die te allen tijde minstens acht dagen bedraagt, te hebben verleend om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

13-5    Indien het inzicht in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat Roel Peeters niet toegerekend worden en kan de wederpartij daaraan geen rechten ontlenen om te reclameren dan wel de bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13-6    Indien zich een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met i voordoen of indien er grond is om te vrezen dat een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met i zich voor dreigen te doen, is de wederpartij verplicht Roel Peeters daarvan terstond op de hoogte te brengen.          

Artikel 14: Reclames

14-1    De wederpartij is verplicht terstond nadat Roel Peeters de opdracht heeft uitgevoerd dan wel enige andere prestatie heeft geleverd, de door Roel Peeters geleverde prestatie te onderzoeken op tekortkomingen terzake van juistheid, kwaliteit en/of andere gebreken en bij aanwezigheid daarvan Roel Peeters onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

14-2    Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient de wederpartij eventuele reclames (protesten) terzake de uitvoering van de (deel)opdracht – althans de prestatie van welke aard ook – van Roel Peeters binnen acht dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)opdracht – althans prestatie – schriftelijk aan Roel Peeters te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

14-3    Roel Peeters dient door de wederpartij, op straffe van verval van zijn/haar rechten, in staat te worden gesteld ingediende reclames te (doen) onderzoeken.

14-4    Bij het bereiken van overeenstemming zal, indien Roel Peeters dat gewenst acht, een schriftelijke vaststellingsovereenkomst worden opgesteld die door Roel Peeters en de wederpartij dient te worden ondertekend.

14-5    Ingeval de klacht door Roel Peeters gegrond wordt bevonden zal hij slechts gehouden zijn om de wederpartij schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de waarde van de geleverde prestatie, dan wel om tot het (geheel of gedeeltelijk) opnieuw verrichten van de prestatie (zoals het uitvoeren van de opdracht) over te gaan, een en ander te zijner keuze. De door de wederpartij hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor enige vorm van overdracht.

14-6    Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden. De voorgaande volzin laat het verval van rechten ingevolge de voorgaande leden, onverlet.

14-7    Reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15-1    Roel Peeters is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt hetgeen daarover in artikel 16 wordt bepaald;
 2. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn/haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem/haar te werk zijn gesteld dan wel die anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen;
 3. een verplichtende overheidshandeling.

15-2    Roel Peeters is niet aansprakelijk voor door of namens hem verstrekte adviezen, uitgebrachte offertes of aanbiedingen, geleverde producten, verrichte diensten, of welke geleverde prestatie dan ook, behoudens in geval van aan Roel Peeters toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

15-3    De toepassing en het gebruik van door Roel Peeters verstrekte adviezen en gegeven trainingen/oefeningen door de wederpartij zijn geheel voor eigen risico van de wederpartij.

15-4    Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Roel Peeters en/of degenen voor wie hij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan Roel Peeters toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de schade is voortgekomen, met dien verstande dat indien een opdacht een looptijd heeft van meer dan een half jaar de aansprakelijkheid tevens is beperkt tot het factuurbedrag ter zake van het half jaar voorafgaand aan het moment waarop de schade veroorzakende gedraging heeft plaatsgevonden. De in de vorige volzin bedoelde aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de aansprakelijkheidsverzekering, indien die is afgesloten, dekking  biedt en is tevens in ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 45.000,00.

15-5    Roel Peeters is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens in geval van aan Roel Peeters toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

15-6    De wederpartij vrijwaart Roel Peeters tegen aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, en in ieder geval (doch niet uitsluitend) tegen schade welke veroorzaakt is door nalatigheid van de wederpartij, dan wel toe te rekenen is aan de wederpartij, voor zover Roel Peeters daarvoor al aansprakelijkheid zou dragen.

15-7    Iedere aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van Roel Peeters vervalt in ieder geval wanneer de wederpartij zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Roel Peeters zodanige handelingen (waaronder begrepen: nalaten) verricht of doet verrichten dat de gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij op Roel Peeters niet meer behoorlijk zal kunnen worden onderzocht.

15-8    Alle aanspraken van de wederpartij op Roel Peeters vervallen indien de wederpartij niet binnen één jaar na het bekend worden, althans het bekend behoren te zijn, met het tekortschieten van Roel Peeters, tot rechtsvervolging of schriftelijke aanmaning overgaat.

15-9    Indien Roel Peeters aansprakelijk is voor geleden schade, is de wederpartij te allen tijde verplicht om alle maatregelen te treffen die de door Roel Peeters te betalen vergoeding zo beperkt mogelijk houdt. 

Artikel 16: Overmacht

16-1    Alle van de wil van Roel Peeters onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het sluiten van een overeenkomst of het doen van een al dan niet bindend aanbod reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst of het gestand doen van het aanbod blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen:

 1. natuurrampen
 2. belemmering door derden
 3. belemmering in het vervoer in het algemeen
 4. gehele of gedeeltelijke werkstakingen
 5. oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van goederen en/of diensten welke door Roel Peeters benodigd zijn en betrokken moeten worden
 6. werkliedenuitsluitingen
 7. verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Roel Peeters of de wederpartij
 8. nalatigheden van leveranciers van Roel Peeters waaronder begrepen niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Roel Peeters
 9. ex- en importverboden
 10. gehele of gedeeltelijke mobilisatie
 11. belemmerende maatregelen van enige overheid
 12. brand
 13. storingen en ongevallen in het bedrijf of van Roel Peeters dan wel derden, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen storingen in het internet, de elektriciteit of het e-mailverkeer
 14. vervoersproblemen, waaronder begrepen storingen en ongevallen in de middelen van vervoer van Roel Peeters dan wel derden
 15. storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie
 16. het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen
 17. tekortkomingen aan de zijde van personeel van Roel Peeters of door Roel Peeters ingeschakelde derden
 18. ziekte van Roel Peeters, van personeel van Roel Peeters of van door Roel Peeters ingeschakelde derden
 19. zware weersomstandigheden

leveren voor Roel Peeters overmacht op, die hem ontheft van hem verplichting tot het uitvoeren van de opdracht, het gestand doen van een aanbod of het leveren van een andere prestatie, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2 Roel Peeters is in deze of dergelijke gevallen en omstandigheden als bedoeld in lid 16-1 gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, om zonder rechterlijke tussenkomst:

 1. een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken
 2. een overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen

totdat de overmacht opleverende omstandigheden hebben opgehouden te bestaan zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

17-1    Indien Roel Peeters roerende zaken levert, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig voldoet aan al zijn op enig moment jegens Roel Peeters bestaande verplichtingen wegens het leveren van roerende zaken (vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten), met dien verstande dat de roerende zaken wel reeds voor rekening en risico van de wederpartij zijn. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de voornoemde roerende zaken gemaakte nieuwe zaken.

17-2    Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, nemen de wederpartij en door hem/haar ingeschakelde derden op eigen rekening en risico alle benodigde zorg in acht en treffen  zij voor eigen rekening en risico alle dienstige maatregelen om deze zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van andere, al dan niet bij de wederpartij aanwezige, zaken en zullen zij op eigen rekening en risico al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking en zaakvorming te voorkomen.   

17-3    Roel Peeters heeft het recht de in lid 17-2 bedoelde zaken onverwijld en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en tot zich te nemen, indien zich een of meer situaties voordoen als bedoeld in artikel 13 lid 2 sub a tot en met i, alsmede indien Roel Peeters goede grond heeft te vrezen dat een of meer van deze situaties zullen plaatsvinden.

17-4    Zolang de wederpartij niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is het hem/haar verboden om de in lid 17-1 bedoelde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden, te bezwaren of ten aanzien van deze zaken welke beschikkingsdaad dan ook te verrichten.

17-5    De wederpartij is gehouden derden die zich op de zaken als bedoeld in lid 17-1 op welke wijze dan ook willen verhalen, te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Roel Peeters

17-6    Indien derden zich – mogelijk – willen verhalen op de zaken als bedoeld in lid 17-1, is de wederpartij verplicht om Roel Peeters daarvan terstond op de hoogte te stellen.

Artikel 18: Betaling door de wederpartij en invordering door Roel Peeters

18-1    Betaling door de wederpartij aan Roel Peeters dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18-2    Betaling door de wederpartij dient te geschieden door betaling van geld in euro’s en wel door storting op een door Roel Peeters aan te geven bank- of girorekening dan wel op een wijze welke door Roel Peeters wordt aangewezen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

18-3    Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

18-4    Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen. Aan enige daarvan afwijkende aanwijzing door de wederpartij komt geen betekenis toe.

18-5    De bewijslast van een betaling en de ontvangst door Roel Peeters van enige betaling berust bij de wederpartij. Een kwitantie van Roel Peeters dan wel enig ander middel tot bewijs van enige betaling, dan wel een reeks hiervan, kan/kunnen niet het bewijsvermoeden van enige andere – hetzij eerdere hetzij latere – betaling opleveren.

18-6    Roel Peeters is gerechtigd tussentijds te factureren. Roel Peeters is voorts te allen tijde, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd om vooruitbetaling of betaling van een voorschot, dan wel andere zekerheidsstelling tot zijn genoegen, te verlangen, binnen een door hem te stellen termijn. Indien de wederpartij daaraan geen gevolg geeft, staat het Roel Peeters vrij de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de opdracht te beëindigen of op te schorten, zonder dat hij ter zake enige aansprakelijkheid zal dragen.

18-7    Door de enkele niet-tijdige betaling treedt de wederpartij in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, en ongeacht de reden of oorzaak van de niet-tijdige betaling. Niet-tijdige betaling wordt geacht aan de wederpartij te kunnen worden toegerekend.

18-8    De wederpartij is verplicht, indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door Roel Peeters is ontvangen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling door deze laatste zal zijn vereist, aan Roel Peeters een rente ad 2 % per (gedeelte van een) kalendermaand te vergoeden, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is.

18-9    Voorts is de wederpartij, in een geval als in lid 18-8 bedoeld, verplicht aan Roel Peeters alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de volledige kosten van juridische bijstand, advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18-10  Deze buitengerechtelijke kosten als bedoeld in lid 18-9 bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 300,00. De buitengerechtelijke kosten worden  verhoogd met alle kosten voor juridisch bijstand, advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Uit het enkele feit dat Roel Peeters de bijstand van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

18-11  Indien de wederpartij in verzuim is, is hij/zij gehouden om aan Roel Peeters op eerste verzoek afdoende zekerheid te bieden voor de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, rente en kosten.

18-12  Dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op andere vorderingen van Roel Peeters op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 19: Huur van zaken door de wederpartij

19-1    In geval van huur van een zaak van Roel Peeters door de wederpartij, is de wederpartij gehouden als een goed huurder voor deze zaak te zorgen en deze      alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksinstructies en de        overeengekomen bestemming.

19-2    De gehuurde zaak mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Roel Peeters niet worden verplaatst naar een andere locatie dan de locatie(s) waarvoor de zaak is gehuurd en/of waarop de zaak door Roel Peeters is geïnstalleerd.

19-3    Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan of anderszins waardevermindering             van de gehuurde zaak, ligt bij de wederpartij vanaf het moment van aflevering van de        zaak bij de wederpartij.

19-4    Het is de wederpartij niet toegestaan de gehuurde zaak zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Roel Peeters op welke wijze            dan ook te verhuren, te vervreemden, te bezwaren, aan derden ter beschikking te            stellen of aan derden in gebruik te geven.

19-5    Het onderhavige artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval zaken door Roel Peeters aan de wederpartij in (bruik)leen worden gegeven.

Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden

 Roel Peeters is bevoegd de door hem gehanteerde algemene voorwaarden te wijzigen. Op enige overeenkomst worden, zijn en blijven van toepassing de door Roel Peeters gehanteerde algemene voorwaarden zoals deze golden toen de overeenkomst werd gesloten en die daarop van toepassing zijn geworden. Indien echter gedurende de looptijd van enige overeenkomst, de gewijzigde door Roel Peeters gehanteerde algemene voorwaarden aan de wederpartij worden toegezonden of ter hand gesteld, en de wederpartij hier niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk tegen protesteert, worden de gewijzigde door Roel Peeters gehanteerde algemene voorwaarden op de betreffende overeenkomst van toepassing in plaats van de eerder toepasselijke door Roel Peeters gehanteerde algemene voorwaarden. Protesteert de wederpartij tijdig, dan blijven de door Roel Peeters gehanteerde algemene voorwaarden die reeds golden van toepassing op die overeenkomst, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

Artikel 21: Geschillen

21-1    Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, op alle offertes, adviezen en aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle prestaties, van welke aard dan ook, van Roel Peeters, aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten behoeve van, de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook op de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21-2    De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende, lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

21-3    De wederpartij is, indien hij/zij in het ongelijk wordt gesteld, verplicht zijn alle proceskosten aan Roel Peeters te vergoeden, waaronder begrepen de volledige door Roel Peeters gemaakte kosten ter zake van rechtsbijstand, zoals deze blijken uit de declaratie van de betreffende rechtsbijstandverlener.

21-4    Van elk geschil tussen Roel Peeters en de wederpartij is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen, en in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Roel Peeters is gevestigd en die het dichtst is gelegen bij de vestigingsplaats van Roel Peeters.